OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie - 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu - 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

*ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

 • zarejestrowany na stałe, a umowa zawierana jest np. przez komis samochodowy (na czas nie krótszy niż 30 dni),
 • zarejestrowany czasowo (na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni),
 • pojazdem wolnobieżnym (na okres nie krótszy niż 3 miesiące),
 • pojazdem historycznym (na czas nie krótszy niż 30 dni).

Wznowienie umowy ubezpieczenia OC
Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi na piśmie PZU SA o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Zawarcie następnej umowy nie następuje (pomimo braku wypowiedzenia), jeżeli nie została opłacona w całości składka za mijający okres 12 miesięcy.

Zbycie pojazdu
W razie zbycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca może tę umowę wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu (wtedy rozwiąże się ona z upływem 30 dni po dniu nabycia) albo kontynuować umowę – wówczas trwa ona do końca okresu, na jaki została zawarta przez zbywcę pojazdu.

Korzyści z tytułu zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC

 • jeśli kupisz OC, ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort otrzymasz bez dodatkowych opłat, a w przypadku wariantu Super tego ubezpieczenia przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę cenową. Sprawdź!
 • bezpłatna Zielona Karta,
 • poczucie pewności wynikające z tego, że PZU bierze na siebie odpowiedzialność za finansowe konsekwencje szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Do ubezpieczenia OC ma zastosowanie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003r., poz. 1152 z późn.zm.).

 

 • Szybki kontakt

  Mieczysław Jacek Królikowski
  ul. Konwaliowa 21
  81-198 Mosty Gm. Kosakowo

  tel. kom.  +48502316893
  tel.  +48587411425

  fax . +48587391246

  e-mail: pzugdynia@gmail.com

   

  Dojazd


  Wyświetl większą mapę

   Godziny otwarcia
  pon-pt: 9-17