PZU PARTNER

 

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, takie jak ruchome i nieruchome składniki majątku trwałego, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi.

Zakres ubezpieczenia
Pakiet PZU PARTNER stwarza możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Można samemu skomponować zakres ubezpieczenia

 • Bazowy zakres ubezpieczenia obejmuje:
  • Ubezpieczenie mienia od ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej w związku z wymienionymi zdarzeniami;
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku dokonanego lub usiłowanego - w ramach ubezpieczenia pokrywane są również koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien, drzwi i instalacji systemów alarmowych, do kwoty stanowiącej równowartość 1000 zł.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego w okresie trwania umowy ubezpieczenia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia oraz posiadaniem mienia. Szkodą taką może być np. uraz Klienta, spowodowany upadkiem przed sklepem, ponieważ schody nie zostały odśnieżone.
 • Zakres dodatkowy, w skład którego wchodzi pakiet bazowy i wybrane ubezpieczenia, takie jak:
  • Ubezpieczenie aktów terroryzmu rozumianych jako działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu przy użyciu siły lub przemocy.
  • Ubezpieczenie od dewastacji, tj. rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.
  • Ubezpieczenia przepięć w urządzeniach technicznych, tj. nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
  • Ubezpieczenie następstw szkód wodociągowych, czyli szkód powstałych wskutek bezpośredniego działania wody lub innej cieczy.
  • Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności gospodarczej rozumianych jako poniesienie – w wyniku zaistniałej szkody majątkowej objętej umową ubezpieczenia– uzasadnionych kosztów poniesionych w celu kontynuowania działalności gospodarczej, np. zmiany lokalizacji, użytkowanych maszyn zastępczych itp.
  • Ubezpieczenia szyb od stłuczenia (rozbicia).

 

 • Szybki kontakt

  Mieczysław Jacek Królikowski
  ul. Konwaliowa 21
  81-198 Mosty Gm. Kosakowo

  tel. kom.  +48502316893
  tel.  +48587411425

  fax . +48587391246

  e-mail: pzugdynia@gmail.com

   

  Dojazd


  Wyświetl większą mapę

   Godziny otwarcia
  pon-pt: 9-17